Title photo
Think globally, microblog locally
Mon, 06 Sep 2021

Good-bye AdoptOpenJDK. Hello Adoptium! | AdoptOpenJDK Blog https://blog.adoptopenjdk.net/2021/08/goodbye-adoptopenjdk-hello-adoptium/